اخبار مهم

اطلاعیه مهم آموزشی : طبق آیین نامه جدید آموزشی موجود در بخش لینک های مفید،چنانچه دانشجویی در ترم های قبلی درس آشنایی با دفاع مقدس را انتخاب نموده و از آن نمره مردودی گرفته است باید این درس را تا پایان تحصیلش انتخاب نماید و از آن نمره قبولی بگیرد.